Area Camper La Ermita Impressum Datenschutzerklärung

Förklaring om dataskydd

Dataskydd i korthet Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som gör att du kan identifieras personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som listas under denna text.

1. Datainsamling på denna webbplats Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Behandlingen av uppgifter på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avsnittet ”Anmärkning om den ansvariga enheten” i denna dataskyddsdeklaration. Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas delvis in genom att du tillhandahåller dem till oss. Detta kan vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt så snart du går in på denna webbplats. Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende. Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har dessutom rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd. Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs i första hand med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsdeklaration.

2. Hosting

Vi är värd för innehållet på vår webbplats med följande leverantör:

Dinahosting SL – CIF B15805419 Postadress: Rúa das Salvadas, num. 41, bajo – 15705 Santiago de Compostela (A Coruña) Telefon: 900.854.000 E-post: datos@dinahosting.com Dataskyddsombud: dpo@dinahosting.com


För ytterligare information, se Dinahostings dataskyddsdeklaration: https://dinahosting.com/legal/proteccion-datos


Användningen av Dinahosting är baserad på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att kunna presentera vår webbplats på ett tillförlitligt sätt. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. enhetens fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Databehandlingsavtal Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för att använda den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen som säkerställer att de behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig personligen. I denna integritetspolicy förklaras vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Observera att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Meddelande om den person som ansvarar för denna webbplats Den person som ansvarar för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är

Maria Diana Vicente Ramos Företagets namn: ÁREA CAMPER LA ERMITA NIF/CIF: B-87859518 Adress: Ctra. Mazarrón a Águilas. Ermita, 113 Pbj. Ramonete. 30876 Lorca (Murcia), Spanien.

Telefon: 0034 6969 07552 0034 6969 07552 E-post: info@areacamperlaermita.com


Ansvarig part är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamål och medel för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringsperiod Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre är tillämpligt. Om du gör gällande en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringstider); i det senare fallet kommer radering att ske efter att dessa skäl har upphört att gälla.

Allmän information om de rättsliga grunderna för databehandling på denna webbplats Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter baserat på art. 6 Para. 1 lit. a GDPR eller Art. 9 Para. 2 lit. a GDPR om särskilda kategorier av data behandlas enligt Art. 9 Para. 1 GDPR. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land baseras databehandlingen också på art. 49 Para. 1 lit. a GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller till åtkomst till information om din terminalenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), baseras databehandlingen dessutom på § 25 Para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter med stöd av art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt art. 6 Para. 1 lit. c GDPR. Databehandling kan också baseras på vårt berättigade intresse enligt art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall kommer att anges i följande stycken i denna integritetspolicy.


Meddelande om överföring av uppgifter till USA och andra tredje länder Vi använder bland annat verktyg från företag som är baserade i USA eller andra tredje länder som inte är säkra ur dataskyddssynpunkt. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas i dessa tredje länder. Vi vill påpeka att det i dessa länder inte kan garanteras någon dataskyddsnivå som är jämförbar med EU:s. Amerikanska företag är t.ex. skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det är därför inte uteslutet att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kan behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (art. 21 GDPR) Om databehandlingen baseras på art. 6 Para. 1 lit. e eller f GDPR, har du rätt att när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter; detta gäller även profilering baserat på dessa bestämmelser. Den rättsliga grund som ligger till grund för behandlingen framgår av denna integritetspolicy. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 i GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den utsträckning som den är förknippad med sådan direktreklam. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt artikel 21.2 i GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten Vid överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de är stadigvarande bosatta, har sin arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägde rum. Denna rätt gäller oberoende av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal automatiskt levererade till dig själv eller till en tredje part i ett maskinläsbart standardformat. Om du kräver direkt överföring av uppgifter till en annan ansvarig part kommer detta endast att göras i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Tillgång, rättelse och radering Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att när som helst få fri tillgång till dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För detta kan du när som helst kontakta oss. Rätten till begränsning av behandling finns i följande fall:

Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under den tid som granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/sker på ett olagligt sätt kan du begära begränsning av behandlingen istället för radering. Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas. Om du har gjort en invändning i enlighet med art. 21 Para. 1 GDPR, måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – bortsett från lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse i Europeiska unionen eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot e-postmeddelanden med reklam Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publiceras i samband med webbplatsens rättsliga krav på meddelanden när det gäller att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta specifika rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, till exempel skräppost, tas emot

 

 

4. Förfaranden vid dataintrång Definition av dataintrång:

Ett dataintrång omfattar säkerhetsincidenter som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller tillgång till personuppgifter.

Upptäckt och svar: Vi har vidtagit åtgärder för att snabbt upptäcka och reagera på dataintrång. I händelse av ett dataintrång vidtar vi omedelbara åtgärder för att begränsa situationen.

Anmälan till tillsynsmyndigheten: I händelse av ett dataintrång som utgör en risk för enskilda personers rättigheter och friheter kommer vi att meddela den behöriga dataskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att ha upptäckt intrånget.

Anmälan till berörda personer: Om dataintrånget innebär en hög risk för dina personliga rättigheter och friheter kommer du att informeras utan onödigt dröjsmål.

Åtgärder för att minska riskerna: Vi ser regelbundet över och uppdaterar våra säkerhetspolicyer och rutiner för att förebygga och mildra sådana incidenter.

5. Datainsamling på denna webbplats Cookies

På vår webbplats används s.k. ”cookies”. Cookies är små datapaket som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras temporärt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan utfärdas av oss (förstapartscookies) eller av tredjepartsföretag (s.k. tredjepartscookies). Tredjepartscookies gör det möjligt att integrera vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för hantering av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarbeteende eller för reklamändamål.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras baserat på art. 6 para. 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. Om samtycke till lagring av cookies och liknande igenkänningstekniker har begärts, baseras behandlingen uteslutande på detta samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG); samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan konfigurera din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåter cookies från fall till fall, accepterar cookies för vissa fall eller generellt utesluter dem och aktiverar automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Inaktivering av cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Vilka cookies och tjänster som används på den här webbplatsen framgår av denna integritetspolicy.

Consent Tool ”Real Cookie Banner” To manage the cookies used and similar technologies (tracking pixels, web beacons, etc.) and related consents, we use the consent tool ”Real Cookie Banner.” Details on how ”Real Cookie Banner” functions can be found at <a href=”https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

The legal bases for processing personal data in this context are Art. 6 para. 1 lit. c GDPR and Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest is the management of the cookies used and similar technologies and the related consents.

Providing personal data is neither legally nor contractually required nor necessary for the conclusion of a contract. You are not obliged to provide personal data. If you do not provide personal data, we cannot manage your consents.

Data Processing Agreement We have entered into a data processing agreement (DPA) for the use of the above-mentioned service. This is a contract required by data protection law that ensures that it processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

Contact Form When you send us inquiries via the contact form, your details from the inquiry form, including the contact details you provide there, are stored by us for the purpose of processing the inquiry and in case of follow-up questions. Vi delar inte med oss av denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på art. 6 para. 1 lit. b GDPR om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt kunna behandla de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att du har slutfört din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.

Integritetspolicy för Google reCAPTCHA v3 Vi använder Google reCAPTCHA v3 (nedan kallad ”reCAPTCHA”) på vår webbplats. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad ”Google”).

Googles placering av cookies När du besöker vår webbplats placerar Google en cookie i din webbläsare för att aktivera reCAPTCHA-funktionen. Denna cookie används för att verifiera om du är en människa eller ett automatiserat program (bot).

Googles insamling av personuppgifter Google reCAPTCHA v3 kan samla in information som är relevant för att identifiera och särskilja användare. Detta inkluderar IP-adresser, beteendedata och teknisk information om den enhet och webbläsare som används. Dessa uppgifter används för att skydda mot skräppost och missbruk på vår webbplats.

Datalagringens varaktighet Google lagrar dessa data under en begränsad tid för att utföra verifieringen via reCAPTCHA. Den exakta lagringstiden kan variera och bestäms av Google.

Överföring av uppgifter till Google Vi överför personuppgifter till Google för att använda reCAPTCHA-funktionen. Google kan använda denna information i enlighet med sin egen integritetspolicy och kombinera den med andra uppgifter.

Rättslig grund för databehandling (artikel 6.1 f GDPR) Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter av Google reCAPTCHA v3 är vårt legitima intresse av att skydda vår webbplats från skräppost och missbruk och att säkerställa våra användares säkerhet.

Rätt till invändning Du har rätt att när som helst invända mot Google reCAPTCHA:s insamling av uppgifter. För att utöva denna rätt till invändning, vänligen kontakta oss. Observera dock att användningen av vissa funktioner på vår webbplats kan begränsas eller inte längre vara möjlig om du invänder mot användningen av reCAPTCHA.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan), att lagras och behandlas av oss i syfte att hantera din förfrågan. Vi delar inte med oss av denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. b GDPR om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt kunna behandla förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.

Registrering på denna webbplats Du kan eventuellt registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter som anges endast i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs under registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.

Vid betydande ändringar, t.ex. av erbjudandets omfattning eller nödvändiga tekniska ändringar, använder vi den e-postadress som anges vid registreringen för att informera dig på detta sätt.

Behandlingen av de uppgifter som anges vid registreringen sker i syfte att fullgöra det användarförhållande som upprättats genom registreringen och, om nödvändigt, för att inleda ytterligare avtal (artikel 6.1 b i GDPR).

De uppgifter som samlas in vid registreringen lagras av oss så länge som du är registrerad på denna webbplats och raderas därefter. Lagstadgade lagringstider påverkas inte av detta.

Kommentarfunktion på denna webbplats För kommentarfunktionen på denna sida lagras, förutom din kommentar, uppgifter om tidpunkten för skapandet av kommentaren, din e-postadress och, om du inte skriver anonymt, det användarnamn du har valt.

Lagring av IP-adress Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte granskar kommentarer på denna webbplats innan de publiceras behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren i händelse av överträdelser som förolämpningar eller propaganda.

Lagringstid för kommentarer Kommentarerna och tillhörande uppgifter (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på denna webbplats tills det innehåll som kommenteras har raderats helt eller tills kommentarerna måste tas bort av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

Rättslig grund Lagringen av kommentarer baseras på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett. Ett informellt e-postmeddelande med denna begäran är tillräckligt. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som utförts fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.

6. Plugins och verktyg Vimeo På denna webbplats används plugins från videoportalen Vimeo. Leverantör är Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker en av våra sidor som är utrustad med en Vimeo-video upprättas en anslutning till Vimeos servrar. Vimeo får då information om vilka av våra sidor du har besökt. Vimeo erhåller också din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett Vimeo-konto. Den information som samlas in av Vimeo överförs till Vimeos server i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto gör du det möjligt för Vimeo att direkt associera ditt surfbeteende med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

För att känna igen webbplatsbesökare använder Vimeo cookies eller liknande igenkänningstekniker (t.ex. enhetens fingeravtryck).

Användningen av Vimeo är i intresse av en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om lämpligt samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information om användarens slutenhet (t.ex. enhetens fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och, enligt Vimeo, på ”legitima affärsintressen”. Mer information finns här: https://vimeo.com/privacy.

För mer information om hur användardata hanteras, se Vimeos integritetspolicy: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts Denna webbplats använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste den webbläsare som du använder ansluta till Googles servrar. På så sätt får Google kännedom om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på sin webbplats. Om lämpligt samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information om användarens slutenhet (t.ex. enhetens fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt kommer ett standardtypsnitt att användas av din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps På denna sida används karttjänsten Google Maps. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs i allmänhet till och lagras av Google på servrar i USA. Leverantören av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du ringer upp Google Maps laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

Användningen av Google Maps sker i syfte att göra våra onlineerbjudanden attraktiva och för att göra det lättare att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om lämpligt samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information om användarens slutenhet (t.ex. enhetens fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Rulla till toppen